Rapportera mera! : En kvantitativ observationsstudie av följsamhet till SBAR vid muntlig överrapportering på akutmottagning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: En strukturerad överrapportering inom sjukvården är viktig för att minska vårdskador. Sjuksköterskan har en betydande roll i det interprofessionella teamet gällande att öka patientsäkerheten. Situation, Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation (SBAR) är ett rapporteringsverktyg som implementerades i Sverige 2010 och används på sjukhus, främst inom akutsjukvården.  Syfte: Undersöka hur SBAR följs vid muntlig överrapportering mellan ambulanspersonal och mottagande sjuksköterska på akutmottagning. Syftet var också att undersöka om, när och vilka störande faktorer som förekom i samband med överrapportering. Metod: Metoden var kvantitativ med empirisk ansats. Materialet inhämtades genom 53 observationer på en akutmottagning på ett medelstort sjukhus i Sverige. Data samlades in via två olika observationsprotokoll vid överrapportering, ett gällande SBARs ordning och ett gällande störande faktorer. Resultatet bearbetades med SPSS statistics. Resultat: Resultatet beskrivs i två kategorier, kategori 1 SBAR som belyser följsamhet till SBAR och kategori 2 störande faktorer som belyser förekomst av störande faktorer. Resultatet visade att följsamheten till SBAR missades i stor utsträckning och att störande faktorer var frekvent förekommande. Slutsats: SBAR togs fram på grund av brister vid överrapportering men ändå missas betydelsefull information som ligger till grund för patientsäkerheten. Detta innebär att SBAR – akut situation kan ifrågasättas gällande lämplighet vid muntlig överrapportering mellan ambulanspersonal och mottagande sjuksköterska på akutmottagning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)