Arenaboomen inom svensk fotboll : En studie om hur allsvenska fotbollsklubbar använder sig av olika marknadsföringsstrategier.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Inledning Under många år har det varit svårt för fotbollsklubbarna i allsvenskan att locka publik till sina matcher och de senaste 10 åren har det dessutom byggts nya arenor med större publikkapacitet. För att attrahera fler åskådare till fotbollsmatcherna är marknadsföring en viktig del där problematiken ligger i att det är flera delar som behöver samordnas. Syfte Syftet med studien har varit att kartlägga och beskriva hur fotbollsklubbarna arbetar med olika marknadsföringsstrategier för att locka mer publik till matcherna. Studien grundas på de lag som spelar på fotbollsarenor som byggts eller renoverats de senaste tio åren. Metod Genom relevanta vägval har studiens frågeställning kunnat besvaras. Det genom insamling av material i form av teoretiskt material från litteraturen och genom intervjuer. Studien har utgått från en hermeneutisk forskningsprocess för att tolka det insamlade materialet. Slutsats Fotbollsklubbarna i studien använder sig på något sätt av alla de marknadsföringsstrategier som har presenterats. Det behövs dock läggas mer arbete på att få en bättre balans mellan dem för att kunna skapa en framgångsrik marknadsföring. Lyckas de få en liten höjning av publikantalet kan det i slutändan hjälpa då folk lockar folk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)