Digitala verktyg : Förskollärarnas inställning och användning av digitala verktyg

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Inledning I och med att digitaliseringen fått en plats i den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) är det inte längre fokus på att digitala verktyg ska användas i verksamheten utan fokus har flyttats till hur de ska användas. Då vi uppmärksammat att den digitala kompetensen hos förskollärare varierar och deras personliga tycken påverkar användningen har vi valt att genomföra denna studie för att undersöka hur förskollärare använder de digitala verktygen i förskolans vardag. Syfte Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare använder digitala verktyg i verksamheten för att hjälpa barnen i deras utveckling genom samspel, stöttning och scaffolding. Metod Vi har valt en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer för insamling av data. Urvalet består av sju förskollärare från sju olika förskolor inom samma kommun. För att få kontakt med deltagarna har vi använt oss av snöbollsurvalet.  Resultat Resultatet i vår studie visar att respondenterna är positiva till digitala verktyg och har en samsyn kring vad adekvat digital kompetens innebär och att behöver anpassa användningen efter barnens ålder och mognad. Det framkommer även att Ipaden är det digitala verktyg som används mest i verksamheten för olika ändamål. I resultatet framkommer också att det finns en okunskap och saknad av erfarenheter som resulterar i en rädsla inom ämnet och respondenterna menar på att det kan bero på eget intresse och ålder

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)