Judikalisering : - en utredning om maktförskjutning från politik till juridik

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

Sammanfattning: Denna uppsats har behandlat fenomenet att den politiska makten förskjuts från riksdag och regering till domstolar. Det begrepp som används för att beskriva denna företeelse är judikalisering. I uppsatsen exemplifieras hur lagprövningsrätten ser ut i Sverige, Tyskland och USA. I uppsatsen konstateras att judikaliseringen är en påtaglig trend i vår tid och att juristernas makt ökar i förhållande till politiska institutioners. Drivkrafter till judikaliseringen är exempelvis europeiseringen, globaliseringen och en framväxande rättighetspolitik. Möjliga konsekvenser av judikaliseringen är att rätten riskerar att bli mer ojämlik, att ansvarsfördelningen mellan politik och juridik uppfattas som mer otydlig samt att det uppstår ett demokratiunderskott. I uppsatsen beskrivs också judikaliseringens utveckling i Sverige från införandet av regeringsformen 1974 till grundlagsförändringarna 2010.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)