Omvårdnadshandlingar och faktorer som stödjar egenvård hos patienter med

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes är en sjukdom som har ökat globalt senaste åren. Ungefär 5-7% av den svenska befolkningen har diabetes, varav 90% är diagnosernas med diabetes typ 2 som drabbar främst vuxna. Diabetes typ 2 är en livsstilsrelaterad sjukdom där egenvård är en väsentlig del i behandlingen av diabetes typ 2. Syfte: Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans omvårdnadshandlingar och faktorer som kan stödja patienter med diabetes typ 2 upplevelse av att genomföra sin egenvård. Metod: Examensarbetet bygger på en litteraturöversikt som består av tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod som analyserades och kvalitetsgranskades enligt Friberg (2017a). Databaserna CINAHL och PubMed användes för att hitta relevanta artiklar. Resultat: I litteraturöversiktens resultat framkom det att patienter med diabetes typ 2 upplevde att acceptans och ansvarstagande i diabetessjukdomen är viktig för att genomföra egenvård. Relationer kan vara både stödjande och förhindrande. Sjuksköterskans bemötande och kompetens är nödvändigt för att patienter med diabetes typ 2 ska uppleva omvårdnadshandlingar positivt. Patientutbildningar är även en viktig förutsättning för att uppnå en god egenvård. Slutsats: Patientens acceptans, sjuksköterskans bemötande samt kompetens, sociala relationer och patientutbildningar ansågs som viktiga faktorer för att stödja en god egenvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)