BARN SOM BEVITTNAR VÅLD I HEMMET

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Sammanfattning:

På senare år har samhället ökat uppmärksamheten på barn som bevittnar våld i hemmet. Vetenskapliga studier tyder på att denna grupp barn far väldigt illa utav våldet som sker mellan föräldrarna inom hemmets fyra väggar, vilket kan ses som en faktor till den ökade uppmärksamheten. Det har visat sig att denna grupp barn hamnat i skymundan, då störst fokus lagts på mamman som utsatts för våld. Det har även konstaterats att mörkertalet är stort i samhället, vilket innebär att endast en bråkdel av de barn som bevittnar våld kommer till myndigheters kännedom. Barn som bevittnar våld i hemmet är att betrakta som ett stort folkhälsoproblem, och bör därmed ses som en stor samhällsuppgift att arbeta vidare med. Denna kvalitativa intervjustudie har främst belyst vissa myndigheter och ideella organisationers ansvar över att främja denna grupp barn. Tidigare forskning har visat på att myndigheter, främst socialtjänst och polis ofta brister i sin samverkan med att stödja, skydda och hjälpa dessa utsatta barn. Intervjuer har genomförts med socialtjänsten, polisen och kvinnojouren för att ta reda på hur de arbetar och samverkar för att främja barn som bevittnar våld i hemmet. Resultatet visade på att samtliga intervjuade arbetar med att främja denna grupp barn och de har en nära och bra samverkan med varandra. Däremot finns det mycket kvar att arbeta vidare med för att barn som bevittnar våld ska få mer stöd, hjälp och uppmärksamhet i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)