Testautomatisering på en Microsoft-plattform inom banksektorn : En undersökning om hur automatiska integrations- och regressionstester kan implementeras på Handelsbanken

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

Sammanfattning: I många år har testning varit ett sätt att öka kvalitén på utvecklad programkod. I och med teknikens framsteg har testautomatisering blivit ett hett ämne inom programutveckling för att effektivisera den manuella testprocessen. Detta examensarbete har undersökt möjligheterna att införa automatiska tester hos en avdelning på Handelsbanken, främst integrations- och regressionstester. Utifrån förutsättningarna hos avdelningen togs en prototyp fram för att demonstrera hur detta skulle kunna fungera på deras Microsoft-plattform. Prototypen bestod av en Jenkins-server som utförde tester skrivna i C# med hjälp av MSTest.exe. Testerna använde diverse proprietär och open-source ramverk, där tjänster och filer testades med dessa ramverk. Prototypen bevisade att automatisk testning kunde införas på avdelningen, men underhåll och en tydlig samt omfattande testprocess krävdes.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)