Sökning: "Handelsbanken"

Visar resultat 1 - 5 av 422 uppsatser innehållade ordet Handelsbanken.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på en banks värdegrunder “En fallstudie på ett av Handelsbankens lokala kontors upplevda påverkan av digitaliseringens inflytande på medarbetarnas vardagliga arbete”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Johansson; Rosanna Newsome; [2021-06-30]
  Nyckelord :Digitalisation; values; Handelsbanken; bank; change; long-term relationships; close to customer; local presence; Digitalisering; värdegrunder; Handelsbanken; bank; förändring; långsiktiga relationer; närhet till kund; lokal närvaro.;

  Sammanfattning : Det sker en allt snabbare teknisk utveckling i dagens samhälle och det ställs höga krav på företag och organisationer att anpassa och erbjuda sina produkter och tjänster i allt mer digitala format. Det här ställer även krav på banker och finansiella institutioner att ställa om sin verksamhet från de traditionella fysiska mötena. LÄS MER

 2. 2. Förändring av hållbarhetsrapportering över tid UNDERSÖKNING AV SVENSKA BANKERS HÅLLBARHETSRAPPORTER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Broder; Martina Eliasson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsmålen SDG; ESG; EU-taxonomin; CONI-modell.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbar utveckling har fått större utbredning i samhället. Hållbarhetsredovisning har således blivit ett verktyg för företag att redovisa hur man arbetar hållbarhetsfrågor. Till följd av utvecklingen inom hållbarhet har ett flertal instrument och ramverk upprättats. LÄS MER

 3. 3. Leading without a budget- A case study of managerial leadership

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Filip Gilbertsson; Nora Lundberg; [2021-06-28]
  Nyckelord :decentralization; Beyond Budgeting; managers; management; leadership; corporate culture;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. Hur hållbar är en hållbarhetsfond? : En studie av fem svenska fondbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Johan Engström; Love Lilliegren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett ämne som har fångat mångas blickar under de senaste åren. Nationer och individer har gått samman för att hantera de problem som vår värld står inför. LÄS MER

 5. 5. Existerar tillit i en decentraliserad storbank? : En fallstudie om verksamhetsstyrning med utgångspunkt i begreppsparet möjliggörande och tvingande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Daorsa Devce; Donjeta Neziri; [2021]
  Nyckelord :Enabling; Coercive; Trust; Decentralization; Handelsbanken; Case study; Management control systems; Möjliggörande; Tvingande; tillit; decentralisering; Handelsbanken; Fallstudie; Verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : This bachelor thesis centers on trust in relation to management control in a decentralized bank,and whether it pervades an Enabling control or Coercive formalization. The aim of the study isto understand how trust in a decentralized bank is affected based on its management controlsystems, established on the concept pair Enabling and Coercive within the case study company. LÄS MER