Unga kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer : utifrån fyra bloggar

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Sammanfattning:

Bakgrund: Tidigare studier har visat att prognosen för kvinnor under 35 år som drabbas av bröstcancer är betydligt sämre än för äldre kvinnor trots tidigare och intensivare behandling. Kroppsliga förändringar till följd av behandlingar mot cancern påverkar en människas förmåga att hantera sin nya livsvärld. Det är mycket viktigt att sjuksköterskan har kunskap och förståelse för kvinnans upplevelser vid diagnos och behandling. Syfte: Denna uppsats syftar till att undersöka unga kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: Analysen har gjorts med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys på fyra kvinnors bloggar, vilka vi funnit på internet. Analysen resulterade i fem stycken huvudkategorier och två subkategorier. Resultat: En bröstcancerdiagnos innebär att ständigt leva med en frustration, en frustration där man inte kan påverka utgången eller få något svar på varför just jag har drabbats av bröstcancer. Livsvärlden blir dramatiskt förändrad för dessa kvinnor både fysiskt och psykiskt och det tar upp en stor del av deras tankar vilket de skriver om i sina bloggar. Att leva med bröstcancer innebär också att leva i ett ständigt hopp där en vilja och önskan om att bli frisk och få tillbaka sitt gamla liv ständigt är närvarande. Att få bekräftelse är viktigt för kvinnorna, både från familj, vänner och genom den gemenskap de har hittat genom sin blogg. Humor har varit en röd tråd genom alla fyra bloggarna vilket innebär att kvinnorna, trots det fruktansvärda som drabbat dem, kan se ljuset i mörkret. Slutsats: För dessa unga kvinnor innebär bröstcancerdiagnosen en upplevelse av att ständigt leva mellan hopp och förtvivlan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)