Internal commitment hos medarbetare : En kvalitativ studie som ser empowerment ur ett medarbetarperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Internal commitment hos medarbetare - En kvalitativ studie som ser empowerment ur ett medarbetarperspektiv    Nivå: Kandidatuppsats inom ämnet företagsekonomi Författare: Maria Elefteriadou och Martin Kjellnäs Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson Datum: Vårterminen 2020 Bakgrund och syfte: Empowerment inom företagsekonomin avser framhävandet av den individuella förmåga som varje medarbetare inom en organisation besitter. Trots fokus på den individuella medarbetaren utgår litteraturen till stor del från ett ledningsperspektiv. Denna studie väljer att utgå från ett medarbetarperspektiv och dess syfte är att skapa förståelse för hur kognitiva dimensioner påverkar medarbetarnas internal commitment. Metod: Studien utgår från en socialkonstruktivistisk verklighetssyn och en hermeneutisk kunskapssyn. Studien är av kumulativ karaktär då den teoretiska referensramen, som utgör grunden för forskningsprocessen, baseras på tidigare forskning inom området. En kvalitativ forskning har tillämpats och semistrukturerade intervjuer har utförts för insamlingen av empiri. Studiens bidrag: Studien belyser ett perspektiv av empowerment som hittills inom litteraturen varit av underordnad karaktär. Genom att ge medarbetarna rösten att uttrycka hur deras internal commitment påverkas av olika kognitiva dimensioner skapas förståelse för hur det skulle kunna öka deras upplevda empowerment. Utöver detta teoretiska bidrag lämnas även praktiska bidrag i form av rekommendationer till organisationer som strävar efter att tillämpa empowerment. Förslag till vidare forskning: Vi föreslår fortsatt vidare forskning inom medarbetarperspektivet för att skapa en mer komplett bild av empowerment. För att vidga medarbetarperspektivet rekommenderar vi studier i olika kontexter där faktorer som till exempel miljö, yrke, ålder och utbildning varieras.  Nyckelord: Ekonomistyrning, medarbetare, empowerment, internal commitment.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)