LIVMODERN – HYSTERISKT VIKTIG FÖR KVINNLIGHETEN? Upplevelser av hysterektomi utifrån ett genusperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Hysterektomi är den vanligaste större gynekologiska operationen i Sverige och innebär att uterus avlägsnas. Kirurgin leder till avslutad menstruation, infertilitet och ibland till kirurgiskt inducerad menopaus. Indikationerna för hysterektomi kan vara både benigna, som endometrios, myom, menorragi och dysmenorré, och maligna som cervix- och ovarialcancer. Kvinnans biologiska funktionalitet är tätt sammankopplat med föreställningen om att vara en riktig kvinna. För diskussionen används ett genusperspektiv som teoretiskt ramverk i syfte att tolka kvinnors upplevelse av att genomgå hysterektomi i ett patriarkalt samhälle. Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av kvinnlighet efter genomgången hysterektomi utifrån ett genusperspektiv. Metod: Litteraturstudie med tematisk, teoridriven analys. Resultat: Den kvinnliga identiteten påverkas av operationen i och med värdet och betydelsen som samhället lägger i de biologiska funktionerna och således vad det innebär att inte möta dessa kvalifikationer. Omgivningens syn på kvinnlighet påverkar kvinnans förhållande till den egna kroppen och till att genomgå hysterektomi. Fyra övergripande teman identifierades: Samhällets syn på uterus betydelse för kvinnlighet, Upplevd förlust av kvinnlighet när uterus avlägsnats, Frihetskänsla efter hysterektomi och Paternalistisk sjukvård med samhällets syn på kvinnlighet. Slutsatser: Hysterektomi är en operation som ofta efterlämnar komplexa känslor kopplat till könsidentitet, då uterus tillskrivs högt symboliskt värde för kvinnlighet. Därför kan hysterektomi lämna kvinnor med känslor av devalverad självbild och förlust av livsmål, samtidigt som andra kvinnor kan känna att de återfår frihet. Kvinnors diversifierade upplevelser av hälsa och påverkad självbild borde tas på största allvar men sjukvårdspersonal bör inte förutsätta kvinnors relation till uterus eller vad kvinnors önskemål inbegriper. Sjuksköterskan behöver förstå komplexiteten i upplevelsen av hysterektomi i syfte att kunna erbjuda personcentrerad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)