“Det är ju ett faktum att arbetsbelastningen är galen liksom!” - En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: På senaste tiden har allt mer medial uppmärksamhet riktats mot den problematiska arbetsmiljön i flera delar av välfärden, inte minst för socialsekreterarna. Det talas om för hög arbetsbelastning och personalomsättning, och för låg personalstyrka och lön. Den psykiska ohälsan vid socialtjänsten är bland de högsta rapporterade i Sverige. Syftet med denna kvalitativa studie var därför att undersöka hur nyligen examinerade socionomer upplever sin psykosociala arbetsmiljö vid socialtjänsten, samt hur de anser att denna skulle kunna förbättras. Resultatet stämmer i hög grad överens med den mediala bilden; den psykosociala arbetsmiljön innefattar en tydligt märkbar problematik. Särskilt intressant var dock att alla, trots detta, var positivt inställda till sin närmaste chef och ledning. Socionomernas uppfattning var enhetlig i att problemen ligger högre upp i organisationen än så. Ett annat intressant resultat var att brister i samverkan mellan olika instanser, på grund av den högspecialiserade arbetsdelningen, ofta upplevs stå i vägen för arbetet med att hjälpa klienter. Detta sattes sedan i relation till teorierna KASAM, Byråkrati & Gräsrotsbyråkrati och tidigare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)