“Jag sjunger hellre än bra”- Musikstunder i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar och erfarenheter om musik i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftetmedstudienvarattutifrånläroplanensmålomattarbetamedmusikiförskolanundersöka                en grupp pedagogers uppfattningar och erfarenheter i arbetet med planerade musikstunder i            förskolan. Detta för att bidra till ökad förståelse om arbetet med musikstunder i förskolan.              Studien grundar sig i hermeneutik som metod där fokuset varit pedagogers uppfattningar och             erfarenheter om det valda fenomenet; planerade musikstunder i förskolan. Det har studerats            genom en kvalitativ studie där vi samlat in data genom semistrukturerade intervjuer med tio              stycken verksamma pedagoger från mellansverige. Resultatet visar att det både finns en            osäkerhet ochsäkerhethospedagogeriarbetetmedmusik.Osäkerhetengrundasiföreställningar             om att kompetens inom musik kopplas samman med att exempelvis ha en bra sångröst eller               kunskap i att hantera instrument. Pedagogers säkerhetskänsla förattarbetamedmusikförklaras             med att de har en uppväxt som präglats avmycketmusikmenocksåaverfarenhetochenkänsla                  av att ha musiken inom sig. I resultatet framkom det också hur pedagoger hanterar              kompetensbehov genom att organisera verksamheten efter olika förmågor. Resultatet visar även           att musikstunder i förskolan motiveras med olika syften utifrån läroplanen. Därav används            musikstunder som ett didaktiskt verktyg där motivet inte är att undervisa i musik utan att               använda musiken som ett verktyg i lärandet och utvecklingen inom andra ämnen. Vi drar              slutsatsen att om personalen kan vidga sitt synsätt från att se musikkompetenssomenmedfödd               förmåga till att istället sedetsomenförmågasomallakanutveckla. Detskullekunnaledatillatt                   fler pedagoger känner sig säkrare i arbetet med musik. Även attsepådendeladekompetenseni                 arbetslaget som entillgångdärallapedagogerbidrarmedolikadelarimusikarbetetskullekunna               bidra till en större säkerhet hos flera pedagoger. Det skulle också kunna bidra till              kompetensutveckling inom den egna verksamheten.    ​

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)