Sökning: "part-whole relationships"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden part-whole relationships.

 1. 1. Tals del-helhetsrelationer : Elevers sätt att urskilja del-helhetsrelationer i öppna utsagor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cecilia Rydberg; [2016]
  Nyckelord :part- whole relations; addition solving; subtraction solving; finger numbers missing number bonds; del-helhetsrelationer; additionslösningar; subtraktionslösningar; fingertalen; öppna utsagor;

  Sammanfattning : På vilket sätt kan vi hjälpa alla elever att bli förtrogna med matematikens uttrycksformer? Ett sätt är att bygga en stadig aritmetisk grund för eleverna där de befäster talens innehåll. Det är vad den här uppsatsen handlar om. LÄS MER

 2. 2. Undervisning om tals del-helhetsrelationer : En variationsteoretisk studie i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktik

  Författare :Beatrice Fenelius; [2016]
  Nyckelord :variation theory; learning study; action research; part-whole relationships; preschool class; variationsteori; learning study; interventionsstudie; del-helhetsrelationer; förskoleklass;

  Sammanfattning : Följande examensarbete är en interventions-studie med utgångspunkt i aritmetik-undervis-ning och tals del-helhetsrelationer. Vissa fors-kare menar att del-helhetsrelationer är en grund för vidare aritmetikkunskaper, medan andra forskare menar att det är viktigare att elever utvecklar räkneförmågor. LÄS MER