Sökning: "fingertalen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet fingertalen.

 1. 1. Tals del-helhetsrelationer : Elevers sätt att urskilja del-helhetsrelationer i öppna utsagor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cecilia Rydberg; [2016]
  Nyckelord :part- whole relations; addition solving; subtraction solving; finger numbers missing number bonds; del-helhetsrelationer; additionslösningar; subtraktionslösningar; fingertalen; öppna utsagor;

  Sammanfattning : På vilket sätt kan vi hjälpa alla elever att bli förtrogna med matematikens uttrycksformer? Ett sätt är att bygga en stadig aritmetisk grund för eleverna där de befäster talens innehåll. Det är vad den här uppsatsen handlar om. LÄS MER

 2. 2. Yngre elevers användande av fingertal

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Kvarnero; [2013]
  Nyckelord :fingertal; del‐del‐helhet; talförståelse; variationsteorin; learning study; ;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att med variationsteorin som teoretisk grund undersöka undervisningen i tvåelevgrupper i årskurs 1 där fingertalen, beskrivna av Dagmar Neuman, introducerades. Studien belyser (i) vilkamönster av variation som presenterades i undervisningen samt, (ii) hur eleverna i de respektive gruppernaeventuellt förbättrade sig. LÄS MER

 3. 3. Elevers förståelse för tal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Nasrin Ahmad; [2009]
  Nyckelord :Kunskap; siffror; språk; svårigheter; tal; taluppfattning; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : I min studie har jag valt att undersöka elevers förståelse av tal. Syftet med detta arbete är att ta reda på elevers taluppfattning och vilka svårigheter de stöter på. Undersökningen i denna studie bygger på observationer under några lektioner i år 1, totalt arton elever, och individuella intervjuer med fyra elever i år 1. LÄS MER