Sökning: "Musikstunder"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Musikstunder.

 1. 1. Fånga barns uppmärksamhet imusikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefin Samuelsson; Amanda Liljenberg; [2021]
  Nyckelord :Fånga; förskola; musik; musikundervisning; uppmärksamhet;

  Sammanfattning : I föreliggande studie fokuserar vi på att undersöka och analysera hur förskollärare gör för att fånga barnen och under en längre tid bibehålla barns uppmärksamhet under en musikstund. Studien är baserad på en kvalitativ metod med videoobservationer som metod. LÄS MER

 2. 2. Musikens betydelse för barns kommunikation och språkutveckling : En studie om musiken som hjälpmedel för barns språkliga och kommunikativa utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Dannberg; Fadilah Abdi; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; kommunikation; musik; språkutveckling;

  Sammanfattning : Forskning visar att musik och musikstunder kan användas för att främja barns språkutveckling. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) står att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka och kommunicera sina upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som till exempel musik. LÄS MER

 3. 3. Musikens betydelse i förskolans undervisning : En kvalitativ studie om förskollärares tankar kring sin användning av musik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Caroline Klingvall; Evelina Hägg; [2020]
  Nyckelord :Musik i förskolan; undervisning; förskollärares förhållningssätt; förskola; samspel; känslor; medierande redskap; appropriering;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att skapa kunskap kring vilken betydelse förskollärare ger musiken i undervisningen idag. Genom semistrukturerade intervjuer har tio verksamma förskollärare fått ge sina svar kring vilken betydelse de ger musiken samt hur de använder den i förskolan. LÄS MER

 4. 4. “Jag sjunger hellre än bra”- Musikstunder i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar och erfarenheter om musik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Love Djäkner; Sofie Vengelin; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Hermeneutik; Instrument; Kompetens; Musik; Musikstunder; Pedagoger.;

  Sammanfattning : Syftetmedstudienvarattutifrånläroplanensmålomattarbetamedmusikiförskolanundersöka                en grupp pedagogers uppfattningar och erfarenheter i arbetet med planerade musikstunder i            förskolan. Detta för att bidra till ökad förståelse om arbetet med musikstunder i förskolan. LÄS MER

 5. 5. ”Det är en katt, faktiskt” En studie om makt i förskolans musikstunder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Beatrice Hallberg; Erik Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :musikstund; makt; förskola; observationer; Foucault; musik; music; power; music gathering; pre-school;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förskolans musikstunder ur ett maktperspektiv baserat på Foucaults tankar och teorier om makt. Syftet är att förstå de maktutövanden som förekommer i den sociala interaktionen som sker mellan barn och vuxna i musikstunderna. LÄS MER