Sökning: "samundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet samundervisning.

 1. 1. Speciallärare i samundervisning och samplanering En aktionsstudie om speciallärares möjligheter att arbeta förebyggande inom språk-, skriv- och läsundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrica Carlén; Birgitta Westin Kornblad; [2020-01-16]
  Nyckelord :Speciallärares yrkesroll; samundervisning; coteaching; samplanering; co-planning; det professionella lärandet;

  Sammanfattning : Syfte: Speciallärarens arbetsuppgifter tenderar att i huvudsak vara reparativa och detförebyggande arbetet har fått ett allt för litet utrymme. Syftet med studien är attundersöka hur speciallärare genom samundervisning och samplanering kan bidramed sin kompetens och vara med och utveckla undervisning som främjar lärandethos eleverna samt hur speciallärare kan stödja det professionella lärandet. LÄS MER

 2. 2. "Frånvaro, idrottsämnets största utmaning?” : En intervjustudie om flickors ickedeltagande

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alicia Fogelberg; Isabelle Larsson; [2020]
  Nyckelord :idrottsundervisning; frånvaro; gymnasiet; flickor;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka varför fem flickor på en gymnasieskola uteblir från undervisningen i Idrott och hälsa 1. Frågeställningarna som vi valt att ta reda på är följande: Hur tänker eleverna om innehållets betydelse för deltagande? Hur ser eleverna på samundervisning och deltagande i ämnet idrott och hälsa? Vad motiverar eleverna att delta i idrott och hälsa? Denna studie har gjorts med en kvalitativ ansats, då intervjuer med fem flickor genomförts på en gymnasieskola. LÄS MER

 3. 3. Speciallärare i teori och praktik : En intervjustudie om speciallärares syn på sitt arbete och utbildningsbakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Virginia Mari; [2019]
  Nyckelord :speciallärare; speciallärarutbildning; professionsteori; intervju; yrkesroll;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till kunskap om specialläraruppdraget och speciallärares arbetsuppgifter. Intentionen var vidare att undersöka uppfattningar hos speciallärare med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling om hur arbetet överensstämmer med deras utbildning och ämnesdidaktiska specialisering. LÄS MER

 4. 4. Sam- eller särundervisning i ämnet idrott och hälsa? : En kvalitativ studie om vad lärare samt elever tycker om sär/samundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Wesam Ibrahim Ahmed; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med studien är att undersöka vad elever i årskurs 9 samt lärare tycker om de två undervisningsformerna sam-respektive särundervisning. Därutöver ska studien undersöka vilka för och nackdelar eleverna och lärarna anser är förknippade med dessa undervisningsformer. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers erfarenheter av att undervisa elever som har språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Natalie Arvendal; [2019]
  Nyckelord :interventioner; riktat instruktionsstöd; samundervisning; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att undersöka lärares erfarenheter av att arbeta med elever som har språkstörning samt hur de beskriver sina erfarenheter av det organisatoriska stödet kring att arbeta med dessa elever. Forskning visar att interventioner där man arbetar med både det muntliga och skriftliga lärandet samt riktat instruktionsstöd är en faktor som utvecklar elever med språkstörning positivt. LÄS MER