Sökning: "samundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet samundervisning.

 1. 1. Speciallärare i samundervisning och samplanering En aktionsstudie om speciallärares möjligheter att arbeta förebyggande inom språk-, skriv- och läsundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrica Carlén; Birgitta Westin Kornblad; [2020-01-16]
  Nyckelord :Speciallärares yrkesroll; samundervisning; coteaching; samplanering; co-planning; det professionella lärandet;

  Sammanfattning : Syfte: Speciallärarens arbetsuppgifter tenderar att i huvudsak vara reparativa och detförebyggande arbetet har fått ett allt för litet utrymme. Syftet med studien är attundersöka hur speciallärare genom samundervisning och samplanering kan bidramed sin kompetens och vara med och utveckla undervisning som främjar lärandethos eleverna samt hur speciallärare kan stödja det professionella lärandet. LÄS MER

 2. 2. Speciallärare i teori och praktik : En intervjustudie om speciallärares syn på sitt arbete och utbildningsbakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Virginia Mari; [2019]
  Nyckelord :speciallärare; speciallärarutbildning; professionsteori; intervju; yrkesroll;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till kunskap om specialläraruppdraget och speciallärares arbetsuppgifter. Intentionen var vidare att undersöka uppfattningar hos speciallärare med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling om hur arbetet överensstämmer med deras utbildning och ämnesdidaktiska specialisering. LÄS MER

 3. 3. Sam- eller särundervisning i ämnet idrott och hälsa? : En kvalitativ studie om vad lärare samt elever tycker om sär/samundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Wesam Ibrahim Ahmed; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med studien är att undersöka vad elever i årskurs 9 samt lärare tycker om de två undervisningsformerna sam-respektive särundervisning. Därutöver ska studien undersöka vilka för och nackdelar eleverna och lärarna anser är förknippade med dessa undervisningsformer. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers erfarenheter av att undervisa elever som har språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Natalie Arvendal; [2019]
  Nyckelord :interventioner; riktat instruktionsstöd; samundervisning; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att undersöka lärares erfarenheter av att arbeta med elever som har språkstörning samt hur de beskriver sina erfarenheter av det organisatoriska stödet kring att arbeta med dessa elever. Forskning visar att interventioner där man arbetar med både det muntliga och skriftliga lärandet samt riktat instruktionsstöd är en faktor som utvecklar elever med språkstörning positivt. LÄS MER

 5. 5. Samundervisning : En studie i speciallärares och ämneslärares möjligheter att uforma specialpedagogiskt stöd på gruppnivå i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Palmqvist; Anne Strandberg; [2019]
  Nyckelord :Special education; elementary school; interview observation; co-teaching; inclusion; Specialpedagogik; grundskola; intervju observation; samundervisning co-teaching ; inkludering;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to contribute to an increased understanding of how specialist teachers and subject teachers co-teach in the ordinary classroom and work together with students in need of special support and to investigate which different forms of co-teaching occur when teaching language, reading and writing in elementary school. The study also aims to illustrate the special needs teachers' and teachers' perceptions of the collaboration in co-teaching and how the teachers perceive the concept of inclusion and how the specialist teacher's competence is perceived. LÄS MER