Tränare inom svensk elitfotboll samt deras syn på SvFF:s tränarutbildningar En intervjustudie om tio svenska coachers bakgrund och deras perspektiv på coachingfilosofi, kompetensutveckling och utbildning.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Tränaryrket är alltmer en specialiserad profession. Komplexiteten i yrket ställer stora krav på tränare vilket innebär att yrket är en inlärningsprocess som pågår dagligen. Det har gjorts forskning på svensk elitverksamhet men långt ifrån i den utsträckning som sker internationellt.I syfte att bidra med en förståelse för svenska elitfotbollstränares ledarskap kommer vi i denna studie attbelysa svenska elitfotbolltränaressyn på det egna ledarskapet, på rollen som tränare samt hur de arbetar med sin kompetensutveckling. För att få fram värdefull data till denna studie valdes den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer som metod. Urvalsgruppen bestårav tio tränare som är eller har varit verksamma inom svensk elitfotboll. Resultaten tyder på att det svenska ledarskapet bland fotbollstränare till stora delar baseras på ett människocentrerat perspektivsom innebär att stor vikt fästes vid det mänskliga mötet och de relationer som tränarna har med sina spelare,samt att majoriteten av tränarna har en bakgrund som f.d. fotbollsspelare. Det framkommeräven att tränarna i studien värderar sina informella utbildningssammanhang högre ände formella som sker i SvFF:s regi. I studien framkommeräven de förändringar som tränarna vill se i syfte att modernisera tränarutbildningarna. Tränarnas kompetensutveckling förekommer via olika former, men främst sker den genom informell utbildning. Detta är en kontinuerlig process som i första hand sker i interaktion med andra tränare. Studien visar även att den redan befintliga kritik som finns mot Svenska Fotbollförbundets tränarutbildningar även existerar hos svenska tränare på elitnivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)