”I´d like to see you in a silk dress so I could tear it off you” : En studie kring representation av genus och sexualitet i serien Game Of Thrones

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

Sammanfattning:

Abstrakt

Syftet med denna uppsats är att genom ett motiverat urval av sex-scener undersöka representationen av sexualitet och genus i serien Game of Thrones. Vidare undersöks hur hierarkin skiljer sig åt mellan man och kvinna och vilken funktion det sexuella innehållet har. Teorierna kring the Male Gaze, Pornchic-tendensen och medierat sex appliceras under rubriken teoretisk ram. Genus och feministisk teori av Yvonne Hirdman och Helena Josefsson behandlas också i uppsatsen.

Vi identifierar i vår analys ett antal karaktärer och nio motiverade sex-scener. Specifikt är dessa sex-scener bärande för både handling och syfte. Vi genomför en kvalitativ analys som utgår från narratologin och tre-stegsmodellen av Jostein Gripsrud, Ron Cowdery och Keith Selby. Denna analys lämpar sig för att tydliggöra de olika karaktärernas funktion och värde men också av scenerna i sig och dess explicita, implicita och deskriptiva mening.

 

Resultaten påvisade en generalisering kring kön och sexualitet. Av samtliga scener vi analyserade var kvinnorna alltid underordnade männen. Kvinnorna i Game of Thrones sexualiseras ständigt. De är alltid vackra, objekt, svaga, har låg status och är relativt odugliga. Bryter kvinnorna mot genuskontraktet så väntar ett fördärv bakom hörnet för dem själva eller den man de förhåller sig till. Män porträtteras istället alltid som ”maskulina”. De manliga karaktärerna behöver heller inte följa normen kring skönhetsideal. Männen är subjekt, icke sexualiserade, starka, hårda och dugliga med eller utan en kvinna vid sin sida. Kvinnorna i förhållande till männen symboliserar ofta en statussymbol, där för att verka pausande, samt bevisa lojaliteten eller hjälterollen mannen har. Alternativt är kvinnan en källa till fördärv. Kvinnorna använder sin sexualitet som överlevnadsstrategi och makterövring. Männen har istället sex när helst de vill och som en maktutövning emot kvinnorna i serien.

 

Vissa gränsöverskridningar finns, men grunden till dessa låg alltid i kvinnans identitet och riktningen skedde eller skapades i förhållande till en eller flera män. Sexualiseringens funktion var i enlighet med den klassiska narratologin stämninghöjande, sensationskapande och förskönande. På ett mer analytiskt plan verkade sexualiseringen för att fastställa de redan rådande normerna kring manlig och kvinnlig sexualitet. Sex säljer och vi tycks vara beroende av sex. Hierarkin i samtliga sexscener med penetrationssex var tydlig. Männen hade en högre ställning och utövade fysisk, psykisk och symbolisk makt gentemot kvinnan eller kvinnorna. Representationen av genus och sexualitet var därmed uppdelad i en tydlig dikotomi mellan man och kvinna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)