Sökning: "kvinnligt"

Visar resultat 1 - 5 av 1123 uppsatser innehållade ordet kvinnligt.

 1. 1. Könsskillnader i omvårdnad vid kronisk smärta – En litteraturstudie om könets betydelse

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Envik-Lundberg Sara; Bergström Victoria; [2021-03-18]
  Nyckelord :Könsskillnader; kronisk smärta; upplevelser; personcentrerad vård och bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mellan 40 och 65 % av den svenska befolkningen lider idag av långvarig smärtproblematik och smärta är en stor anledning till att patienter söker vård. Smärta är en subjektiv upplevelse som kan vara svår att förmedla till vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Skillnaden i porträttering av kvinnliga och manliga idrottare i svensk populärmedia : En kvantitativ studie om bristande jämställdhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Johanna Lagus; Sandra Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Equality; Gender; Media; Gender stereotypes; Female athletes; Visual representation; Feminism; Jämställdhet; Genus; Media; Könsstereotyper; Kvinnliga idrottare; Visuell Representation; Feminism; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar : Syftet med denna kandidatexamensuppsats är att belysa skillnaden mellan hur kvinnliga och manliga idrottare framställs i media genom fotografier och hur det påverkar konstruktionen och/eller förstärkningen av könstereotyper och könsroller, vilket i sin tur försvårar arbetet för en jämställd idrott; utifrån RF:s jämställdhetsmål för 2025. Studien ämnar svara på följande frågeställningar: 1) Förekommer manliga idrottare i större omfattning än kvinnliga idrottare i media? 2) Blir kvinnliga idrottare marginaliserade i media genom att placeras senare i tidningen och på färre första sidor än manliga idrottare? 3) Porträtteras kvinnliga idrottare oftare på bilder i mindre storlek än manliga idrottare? 4) Framställs kvinnor på ett könsstereotypiskt sätt i media som begränsar möjligheter för en jämställd idrott? 5) Förekommer manligt kodade idrotter i större omfattning än kvinnligt kodade idrotter i media?6) I vilken utsträckning får kvinnligt kodade idrotter utrymme i media och vilket kön representeras mest i respektive kodad idrott?   Metod: Undersökningen genomfördes genom en kvantitativ innehållsanalys på 3153 bilder på idrottare i Sportbladet. LÄS MER

 3. 3. Dyspareuni - en värklighet : Ett livsvärldsperspektiv på vilken inverkan endiometrosinducerad dyspareuni har på yngre kvinnors upplevelse av identitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Lundmark; [2021]
  Nyckelord :endometrios: dyspareuni: identitet: sexualitet: hermeneutik: livsvärld;

  Sammanfattning : Var tionde kvinna beräknas leva med endometrios, ett tillstånd som medicinskt beskrivs vara en kronisk inflammatorisk gynekologisk sjukdom, vars patofysiologi är okänd. Ett karaktäriserande symtom vid endometrios är djupa samlagssmärtor vid vaginal penetration (dyspareuni). LÄS MER

 4. 4. Kvinnor, hjälper eller stjälper de kreditbetygen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Mattsson; Oscar Pålsson; Frida Rosén; [2021]
  Nyckelord :Kreditbetyg; Kvinnliga styrelseledamöter; S P Global Ratings; Europa; Könskvoteringslagar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Kvinnor, hjälper eller stjälper de kreditbetygen? En kvantitativ studie om hur kvinnor i styrelser påverkar företags kreditbetyg Seminariedatum: 2021-01-15 Kursnamn: FEKH89, Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15hp. Författare: Sofie Mattsson, Oscar Pålsson, Frida Rosén Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: kreditbetyg, kvinnliga styrelseledamöter, S&P Global Ratings, Europa, könskvoteringslagar. LÄS MER

 5. 5. She´s a Lady : en semiotisk bildanalys av H&M:s reklamkampanj ur ett genusperspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sofia Wester; Matilda Landin; [2021]
  Nyckelord :genus; stereotyp; H M; reklam; semiotisk bildanalys; kvinnlighet; femininitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det har länge reproducerats stereotyper av manligt respektive kvinnligt i media och inte minst i reklam. Den här studien undersöker hur kvinnlighet visuellt representeras i H&M:s reklamkampanj She´s a Lady. LÄS MER