Managementtermer i den offentliga vårdsektorn - En kvalitativ studie om hur omvårdnadspersonal uppfattar strategiskt arbete med mål.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Managementtermer i offentliga vårdsektorn - En kvalitativ studie om hur omvårdnadspersonal uppfattar strategiskt arbete med mål. Seminarie datum: 5 juni 2019 Ämne/Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Anna Bedrot, Lina Cronquist & Anna Dahlqvist Thuresson Handledare: Nadja Sörgärde Nyckelord: Abstraktion, New Public Management, Prioriteringar, Styrning, Yrkesidentitet. Syfte: Uppsatsens syfte är att bidra med en djupare förståelse för hur omvårdnadspersonal uppfattar strategiska styrningsförsök i den operativa verksamheten. Genom att undersöka detta önskar vi bidra med ett utvidgat perspektiv för hur strategisk ledning uppfattas inom vårdsektorn. Metod: Vi har gjort en kvalitativ fallstudie utifrån ett socialkonstruktionistiskt och epistemologiskt förhållningssätt. Teoretiskt perspektiv: I vårt teoriavsnitt har vi redogjort för den rådande debatten om New Public Management. Vi har vidare introducerat teorier rörande styrning och kontroll. Avslutningsvis presenterar vi ett alternativt teorem till den traditionella styrningen. Empiri: Studieobjektet avser en specialistavdelning på ett sjukhus i södra Sverige. Det empiriska materialet har inhämtats genom nio semistrukturerade intervjuer med omvårdnadspersonal på specialistavdelningen. Resultat: Utifrån vårt empiriska material har vi identifierat tre olika svar till vår frågeställning. Dessa är indelade i tre avsnitt; (1) Det är abstrakt, (2) Yrkesidentiteten styr uppfattningen, och (3) Det är inte prioriterat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)