Sökning: "Agnes Idoffsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agnes Idoffsson.

  1. 1. Intern employer branding : Ett verktyg för att vara en attraktiv arbetsgivare

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Patrik Bergsröm; Agnes Idoffsson; [2017]
    Nyckelord :Employer branding; internal employer branding; employer brand; attractive employer; communication.; Employer branding; intern employer branding; arbetsgivarvarumärke; attraktiv arbetsgivare;

    Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att undersöka hur intern employer branding används och kan bidra till att attrahera och tillfredsställa befintlig personal. För att besvara vårt syfte har vi använt oss av tre frågeställningar: Vilka faktorer bidrar till att arbetsgivaren uppfattas som attraktiv av befintlig personal? På vilket sätt arbetar organisationen internt med employer branding för att vara en attraktiv arbetsgivare? och Hur kommuniceras arbetet med employer branding internt inom organisationen? För att besvara våra frågeställningar och uppnå syftet använder vi oss av en metodkombination. LÄS MER