Sökning: "Agnes Jäderland"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agnes Jäderland.

  1. 1. Enhetschefer utan gränser : En kvalitativ studie om hur digitala arbetsverktyg påverkar enhetschefers psykosociala arbetsmiljö inom vård och omsorg

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Agnes Jäderland; Kajsa Croon; [2020]
    Nyckelord :Arbets- och organisationspsykologi; psykosocial arbetsmiljö; gränslöst arbete; digitala arbetsverktyg; enhetschefer; vård och omsorg;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur enhetschefer inom vård och omsorg använder och hanterar digitala arbetsverktyg med hänsyn till gränslösa arbetsvillkor samt vilka eventuella konsekvenser detta får på den psykosociala arbetsmiljön mot bakgrund av Karasek och Theorells (1990) krav-, kontroll- och stödmodell. Studien var empirisk med en kvalitativ ansats där datamaterialet samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER