Sökning: "Agnieszka Björk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agnieszka Björk.

  1. 1. Deltagande planering vid tätortsnära konflikter om skogen - intressentanalys och preferensstudie i området runt Skärsjön, Skinnskatteberg

    Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

    Författare :Agnieszka Björk; [2018]
    Nyckelord :hyggesfritt; målkonflikter; attityder;

    Sammanfattning : The forest is Sweden's largest natural resource, and it is expected to meet several conflicting needs Wood production is prioritized, but in recent years, conservation of environmental values and biodiversity have also demanded their right. Another important aspect of the forest is the importance of social values. LÄS MER