Sökning: "Albin Oskarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Albin Oskarsson.

  1. 1. RÄDDAR EN PROFESSIONELL FÖRVALTNING LIV? Effekterna av förvaltningens organisation under coronapandemin

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Albin Oskarsson; [2021-06-14]
    Nyckelord :Högre grad av professionalism; politisering; Covid-19; krissituationer;

    Sammanfattning : Coronapandemin prövar hur förvaltningar klarar av att hantera en krissituation. Eftersom tidigare forskning är enig om att professionella förvaltningar är effektivare än politiserade under normala omständigheter, är det rimligt att vi intuitivt drar slutsatsen att det påståendet även ska gälla under krissituationer. LÄS MER