Sökning: "Alvina Månsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alvina Månsson.

  1. 1. Grafiska konventioner i spel : Kopplingar mellan grafik och genre

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Alvina Månsson; [2021]
    Nyckelord :Genre; Grafisk stil; Dejtingsimulator; Överlevnadsskräck; Äventyr; Kvalitativ undersökning;

    Sammanfattning : Hur påverkar grafisk stil i illustrationer modellerade efter spel upplevelsen av genre i dessa illustrationer? Detta arbete granskar ämnena genre och grafisk stil i relation till varandra i ett spelkontext. Specifikt undersöks huruvida grafisk stil påverkar spelares uppfattning av genre. LÄS MER