Sökning: "Anlil-Maria younan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anlil-Maria younan.

  1. 1. Att hålla masken under stress : En kvalitativ studie om emotionellt arbete inom vård- och omsorg

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Sarah Altun; Anlil-Maria Younan; [2018]
    Nyckelord :emotionellt arbete; stress; arbetsmiljö; krav; kontroll; socialt stöd;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur man hanterar krav inom emotionellt arbete. Studiens frågeställningar är:   -     Hur upplever undersköterskor att det emotionella arbetet påverkas av organisationsstrukturen? -     Hur skiljer sig undersköterskors upplevelse av stress och krav på arbetsplatsen?   För att undersöka detta fenomen intervjuades 12 undersköterskor som arbetar inom vården, varav sex undersköterskor arbetade i en privat verksamhet och sex undersköterskor var verksamma i en kommunal. LÄS MER