Sökning: "reproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 486 uppsatser innehållade ordet reproduktion.

 1. 1. Symbolisk makt och professionsstrider inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Peter Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Fält; Doxa; Professionella yrkesgrupper; Symbolisk makt; Kritisk diskursanalys; Neoliberalism; Granskningskultur; Medikalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar symbolisk makt i striden mellan och inom professionella yrkesgrupper och Socialstyrelsen kring de prioriteringar och rekommendationer av behandlingsmetoder som gjordes genom revideringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2016 till 2017. Uppsatsens syfte är att utifrån ett kultursociologiskt perspektiv fördjupa kunskapen om hur en symbolisk maktordning, en doxa, reproduceras på det psykiatriska fältet genom professionella yrkesgruppers kamp om erkännande och anseende. LÄS MER

 2. 2. Sexualitet & Stroke: Ett patientperspektiv : En översikt över kvalitativ & kvantitativ litteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Forsström; [2020]
  Nyckelord :Stroke; patient experiences; sexuality; sexual health; cerebrovascular disease; Stroke; patientperspektiv; sexualitet; sexuell hälsa; cerebrovaskulär sjukdom;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Stroke orsakar stort lidande och ger i många fall sexuell dysfunktion och nedsatt tillfredsställelse över sin sexualitet och hälsa. Sexuell hälsa är ett grundläggande mänskligt behov som ofta missas i kontakten med vården och i rehabiliteringen efter stroke. LÄS MER

 3. 3. Missbruk och kön i filmer - En kritisk diskursanalys om hur filmer framställer missbruk utifrån ett könsperspektiv

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fahrudin Zaimovic; [2020]
  Nyckelord :alkohol; diskursanalys; förändring; genus; Missbruk; narkotika; reproduktion.;

  Sammanfattning : Zaimovic, F. Missbruk och kön i filmer. En kritisk diskursanalys om hur filmer framställer missbruk utifrån ett könsperspektiv. Masteruppsats i Socialt Arbete, 30 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Ljusets och mörkrets effekt på suggor och gyltor : reproduktion, produktion och välfärd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Julia Carlsson; [2020]
  Nyckelord :ljusperiod; ljus intensitet; artificiell belysning; säsongsbunden infertilitet; laktation; grisning;

  Sammanfattning : Det är av stor ekonomisk betydelse för lönsamheten i en intensiv grisproduktion att ha fungerande reproduktion och produktion av smågrisar. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilken effekt ljus och mörker har för suggor och gyltor i olika produktionsstadier samt inverkan av ljusperiod eller ljusintensitet. LÄS MER

 5. 5. Bankbranschen-helt jämställd? : En kvalitativ studie om kvinnliga mellanchefers upplevelser av hinder och möjligheter till avancemang inom bankbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Johannes Youssef; Oskar Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Glass ceiling; leadership stereotypes; homosocial reproduction; gender; equality; Glastaket; stereotyper; homosocial reproduktion; genus; jämställdhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är ett land som jämfört med övriga länder i världen är långt fram i dess jämställdhetsarbete, där lagar kring diskriminering finns för att skydda arbetstagaren och för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning etc. Trots detta visar tidigare studier att det föreligger barriärer för vissa arbetstagare vid avancemang uppåt i den organisatoriska hierarkin och således inte ges samma möjligheter. LÄS MER