Sökning: "reproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 548 uppsatser innehållade ordet reproduktion.

 1. 1. Barnmorskors upplevelser av att vårda ur ett transkulturellt perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Sandra Brun; Noor Samir Ismail; [2022-01-27]
  Nyckelord :Transkulturell vård; barnmorskors upplevelser; kvinnliga immigranter; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet transkulturell innebär att förstå varandra även när språk, religion och kulturella traditioner skiljer sig åt. Sverige är ett mångkulturellt land, där 19,7% av befolkningen var födda i ett annat land än Sverige. LÄS MER

 2. 2. I en liten spricka i strukturen… : En observationsstudie av förskolebarns aktörskap genom platsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Carina Andersson; [2022]
  Nyckelord :agency; creating space; interpretive reproduction; peer cultures; preschool; time space; aktörskap; platsskapande; tolkande reproduktion; kamratkulturer; förskola;

  Sammanfattning : The preschool is often looked upon as an institution for the parents and guardians, with an aim to influence the children. If we change the perspective, from the adult to the child´s perspective, we might find that the preschool with its places and activities is created by the children who live their everyday lives there. LÄS MER

 3. 3. Import och förekomst av wapiti (Cervus canadensis) i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :My Hansson; [2022]
  Nyckelord :Cervus canadensis; hybridisering; import; introduktion; reproduktion; taxonomi; wapiti;

  Sammanfattning : En kombination av jaktlagstiftningen under 1700-talets senare hälft, illegal jakt samt befolkningsökning i Sverige resulterade i en minskad population av stora hjortdjur i Sverige. Vid återetableringen under 1800-talet fram till sent 1900-tal fanns intresse av att introducera främmade hjortdjur för att förbättra viltbeståndet, en åtgärd som under denna tid blev allt vanligare världen över. LÄS MER

 4. 4. Honlig reproduktion hos unga lodjur (Lynx lynx)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Cecilia Norstedt; [2022]
  Nyckelord :Eurasiskt lodjur; lodjur; Lynx lynx; reproduktion; pubertet; dräktighetsandel; persisterande gulkropp; gulkropp;

  Sammanfattning : I Sverige lever Europas störa kattdjur – det eurasiska lodjuret (Lynx lynx). Arten klassas som livskraftig globalt sett men är i Sverige fridlyst sedan 90-talet och klassas som sårbar enligt 2020 års rödlista. Sedan 1990-talet har man i Sverige genomfört en årlig inventering av lodjur för att uppskatta stammens storlek och utveckling. LÄS MER

 5. 5. Födovalspreferenser hos en arktisk specialist : vad föredrar Gynaephora groenlandica (Lepidoptera:Erebidae) att äta på Wrangelön?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Beatrice Elfvenfjärd; Erika Åmansson; [2022]
  Nyckelord :Gynaephora groenlandica; arktisk ullbjörnslarv; födopreferenser; arktisk tundra; arktisk specialist; växtegenskaper;

  Sammanfattning : The Arctic tundra has many unexplored areas. Due to the harsh climate and the difficult accessibility, there is a lack of knowledge about the different species that live under these circumstances. Herbivores in this environment have a large effect on the plant community, one of these is the moth butterfly larva Gynaephora groenlandica. LÄS MER