Sökning: "Ann Åman Thiel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann Åman Thiel.

  1. 1. Prehospital smärtbedömning från sjuksköterskors perspektiv : - En kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Adina Johansson; Ann Åman Thiel; [2023]
    Nyckelord :Pain assessment; pain management; pain measurement; nurse; pre-hospital; ambulance; Prehospital smärtbedömning; sjuksköterska; ambulanssjuksköterska; smärtskattning; ambulanssjukvård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Prehospitala smärtbedömningar är en utmaning för ambulanssjuksköterskan. Korrekt smärtbedömning är viktig då akut smärta som inte lindras kan ge allvarliga konsekvenser för patienten. LÄS MER