Sökning: "Ann-Louise Carlström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Louise Carlström.

  1. 1. Bemötande av äldre missbrukande vårdtagare inom hemtjänsten

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Tina Carlström; Ann-Louise Westman; [2005]
    Nyckelord :missbrukare; äldreomsorg; social hemtjänst; vård och omsorg; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; Social Sciences;

    Sammanfattning : The purpose with our essay was to describe and understand the treatment of the homehelp staff towards the elderly addicted caretakers within the care system. Both in a practical aspect as well as in an attitudinal aspect. LÄS MER