Sökning: "Anna Bella"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Bella.

  1. 1. Familj, moderskap och incest i Så länge vi båda andas : En queerteoretisk temastudie av Stephenie Meyers Så länge vi båda andas

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

    Författare :Amanda Reventlid; [2011]
    Nyckelord :Judith Butler; Anna Höglund; T wilight; Breaking dawn Så länge vi båda andas ; family; motherhood; incest; vampires; heteronormative; the heterosexual matrix.; Judith Butler; Anna Höglund; Twilight; Så länge vi båda andas; familj; moderskap; incest; vampyrer; heteronormativitet; den heterosexuella matrisen.;

    Sammanfattning : This paper examines in what way the heterosexual matrix is challenged by Stephenie Meyer in Breaking dawn (Så länge vi båda andas). By doing a thematic study on the various family constellations appearing in the novel, I search for the queer elements in it. LÄS MER