Sökning: "Annika Aspholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Aspholm.

  1. 1. Inte annorlunda på teatern: En kvalitativ studie om normalitet och annorlundahet i teaterarbete

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Annika Aspholm; [2010-11-01]
    Nyckelord :Teater; normalitet; cripteori; intellektuell funktionsnedsättning; funktionshinder;

    Sammanfattning : En kvalitativ studie med en deduktiv ansats där syftet är att undersöka vad begreppen normalitet/ annorlundahet, funktionsnedsättning/ funktions¬¬fullkomlighet innebär i arbetet på en teater där skådesplare med intellektuell funktionsnedsättning arbetar. Avsikten är att besvara följande frågeställningar om teaterverksamheten:  De olika individernas motiv för teaterarbetet? Mål med teaterarbetet för de olika individerna? Vad är möjligt och vari ligger begränsningarna för teaterarbetet?Materialinsamlingen har gjorts genom kvalitativ forskningsintervju och analysen har gjorts med begrepp hämtade från cripteori; Funktionsfullkomlighet/funktionsnedsättning, normalitet/ annorlundahet och normaten. LÄS MER