Sökning: "Annika Schaefer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Schaefer.

  1. 1. Ekonomistyrning i logistikföretag som använder sig av inhyrd personal - en fallstudie av Coop Logistik AB och DHL Supply Chain AB

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Andrei Kres; Annika Schaefer; Eva-Lotta Gullstrand; [2010]
    Nyckelord :ekonomistyrning; inhyrd personal; outsourcing; styrmedel; personalstruktur; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Vårt syfte är att kartlägga ekonomistyrningen i två företag inom logistikbranschen som har ändrat sin strategi till att börja hyra in personal från bemanningsföretag. Vårt mål är att klargöra om och i så fall på vilket sätt företagens ekonomistyrning påverkas till följd av den ovannämnda strategiförändringen. LÄS MER