Sökning: "Anton Lodén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Lodén.

  1. 1. Uppfattningar av mening i vår samtid : En hermeneutisk studie och tematisk analys av människors nutida uppfattningar om mening

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

    Författare :Deniz Hasanov; Anton Lodén; [2019]
    Nyckelord :Meaning; hermeneutics; thematic analysis; existentialism; positive psychology; Mening; hermeneutik; tematisk analys; existentialism; positiv psykologi;

    Sammanfattning : Denna studie är en undersökning av hur människor beskriver mening utifrån sig själva i förhållande till vår samtid. För detta ändamål berörs psykologiska områden som existentiell-, positiv- och religionspsykologi samt delar av religion och existentiell filosofi. LÄS MER