Sökning: "positive psychology"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden positive psychology.

 1. 1. The Correlation Between Sexual Identity Exploration and Psychological Well-Being

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anja Svensson; [2020]
  Nyckelord :Sexual identity exploration; psychological well-being; ryff scale; MOSIEC; Social Sciences;

  Sammanfattning : Within positive psychology, personality trait research has shown that higher levels of openness to experience and self-exploration are generally correlated with a large-range of positive psychosocial outcomes. How does the exploration of sexual identity interact with psychological well-being? The recent emergence of sexual identity research has resulted in an increased understanding of the highly complex process of sexual identity development among heterosexual and sexual minority groups. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om gymnasieelevers upplevda påverkan av ämneskunskaper i psykologi.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karin Berglund Amador; Hanna Månsson Nord; [2020]
  Nyckelord :psykologi; gymnasieelever; kvalitativ studie; kunskap; tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur elever upplever sig påverkade som mottagare av psykologisk kunskap, genom psykologilektioner på gymnasiet. En explorativ, kvalitativ studie med åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes. Gymnasieeleverna gick i åk 2 eller åk 3 och kom från tre olika skolor i Skåne, Sverige. LÄS MER

 3. 3. Karaktärsstyrkors relation till psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer samt dess association till könstillhörighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Adina Olnert; Lisette Van Der Knaap; [2020]
  Nyckelord :positiv psykologi; karaktärsstyrkor; sociala och psykologiska arbetsplatsfaktorer; könstillhörighet; tidsbegränsad anställning; positive psychology; character strengths; social and psychological workplace factors; gender; fixed-term employment; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka relationen mellan positivt värderade egenskaper och psykologiska och sociala faktorer i det svenska arbetslivet, på ett urval av 43 unga vuxna i åldern 19-29, med tidsbegränsad anställning. Vidare undersöktes huruvida relationen mellan dessa variabler skiljde sig åt beroende på könstillhörighet. LÄS MER

 4. 4. The value of personality - Using algorithms and econometrics to analyze CEO conscientiousness and its impact on M&A performance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Axel Gillmert; Henrik Persson; [2019-08-12]
  Nyckelord :M A performance; CEO acquisitiveness; Big Five personality traits; Conscientiousness;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 5. 5. Roles of multiculturals in the entrepreneurial environment: An exploratory study of multiculturalism in Scandinavian new ventures

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lilla Radnai; Alexander Savoy; [2019]
  Nyckelord :multiculturalism; entrepreneurship; team roles; behavioural roles; personality; new ventures; entrepreneurial persona; Business and Economics; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Multiculturalism theories and entrepreneurship research, in terms of personality, shows significant similarities indicating that multicultural individuals could possess essential skills to survive in entrepreneurial environments. However, these two streams of research have yet to be integrated. LÄS MER