Sökning: "Branko Danilovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Branko Danilovic.

  1. 1. Råder det diskrepans mellan 8 kap. 4 § UB och vissa EU-rättsliga förordningar som reglerar gränsöverskridande verkställighet av domar?

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

    Författare :Branko Danilovic; [2010]
    Nyckelord :Verkställighet; utsökningsbalken; Bryssel I-förordningen; obestridda fordringar; europeisk exekutionstitel; laga kraft; diskriminering;

    Sammanfattning : Under 2000-talet har två EU-rättsliga förordningar stiftats i syfte att reglera erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område inom EU. Först stiftades Bryssel I-förordningen. I enlighet med den förordningen kan en dom som meddelats av domstol i en medlemsstat verkställas i en annan medlemsstat. LÄS MER