Sökning: "Carlström Victoria"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carlström Victoria.

  1. 1. Att leva med diabetes mellitus typ 2, - patienters upplevelser : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Larsson Annelie; Carlström Victoria; [2022]
    Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Patient; Living with; Participation; Care relationship; Diabetes mellitus typ 2; Patient; Leva med; Delaktighet; Vårdrelation;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom. Sjukdomen leder till att kroppens vävnader utvecklat en insulinresistens vilket leder till hyperglykemi. Det finns en rad allvarliga komplikationer som kan uppstå till följd av sjukdomen. Syftet med behandlingen är att hålla blodglukosvärdet på en normal nivå. LÄS MER