Sökning: "Care relationship"

Visar resultat 1 - 5 av 2273 uppsatser innehållade orden Care relationship.

 1. 1. STÖDPEDAGOGENS YRKESUPPDRAG Villkor och förutsättningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kristina Bryneson; [2022-01-31]
  Nyckelord :stödpedagog; LSS; daglig verksamhet; analytisk dualism; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; etik inom omsorgen; support educator; daily activities; analytic dualism; neuropsychiatric disabilities; ethics in care;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur yrkesverksamma stödpedagoger uppfattar yrkesuppdragets förutsättningar i arbetet med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, inom daglig verksamhet och boende med särskilt service. Teori: Med stöd av den analytiska dualismen och etik inom omsorgen formas en bild av relationen mellan samhälle och individ i förhållande till tid. LÄS MER

 2. 2. Att vårda en anhörig med kronisk sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mariya Rachkova; Tina Sadjjadi Nia; [2022]
  Nyckelord :Extended Family; Relatives; Informal Family Caregiver; Chronic Disease; Familj; Anhörig; Informell Vårdare; Kronisk Sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk sjukdom är ett permanent sjukdomstillstånd. Hälsa ur holistiskt perspektiv ses som en helhet, därav bör vården utformasutifrån den enskilda individens behov. Idag vårdas många personer hemifrån av en närstående. Den informella vårdaren har enbetydande roll i den hälsofrämjande processen. LÄS MER

 3. 3. Att leva med diabetes mellitus typ 2, - patienters upplevelser : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Larsson Annelie; Carlström Victoria; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Patient; Living with; Participation; Care relationship; Diabetes mellitus typ 2; Patient; Leva med; Delaktighet; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom. Sjukdomen leder till att kroppens vävnader utvecklat en insulinresistens vilket leder till hyperglykemi. Det finns en rad allvarliga komplikationer som kan uppstå till följd av sjukdomen. Syftet med behandlingen är att hålla blodglukosvärdet på en normal nivå. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av samtal om den sexuella hälsan med vuxna patienter inom slutenvården: en kvalitativ litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Sofia Åstrand Raij; Elsa Henerius; [2022]
  Nyckelord :conversations; experiences; nurses; patients; sexual health; sexuality.;

  Sammanfattning : Title: Nurses' experiences of conversations with patients about sexual health: a qualitative literature review. Background: Sexual health and sexuality are included in all dimensions of health and can be affected by illness, dysfunction and injury. LÄS MER

 5. 5. Hur upplever ST läkare i allmänmedicin sin arbetsmiljö? : En kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Dögg Ágústsdóttir Hafberg; [2022]
  Nyckelord :work environment; physician; demand; control; social support; employer; primary care; arbetsmiljö; läkare; krav; kontroll; socialt stöd; arbetsgivare; primärvård;

  Sammanfattning : Läkarens arbetsmiljö har satts alltmer i fokus de senaste åren. Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd modell beskriver hur kraven i arbetet, kontrollen eller inflytande som arbetstagare har över sitt arbete och det sociala stödet som ges på arbetsplatsen kan vara avgörande för upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. LÄS MER