Sökning: "Larsson Annelie"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Larsson Annelie.

 1. 1. Att leva med diabetes mellitus typ 2, - patienters upplevelser : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Larsson Annelie; Carlström Victoria; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Patient; Living with; Participation; Care relationship; Diabetes mellitus typ 2; Patient; Leva med; Delaktighet; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom. Sjukdomen leder till att kroppens vävnader utvecklat en insulinresistens vilket leder till hyperglykemi. Det finns en rad allvarliga komplikationer som kan uppstå till följd av sjukdomen. Syftet med behandlingen är att hålla blodglukosvärdet på en normal nivå. LÄS MER

 2. 2. Den komplexa bedömningen : Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att lämna patienter hemma

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Annelie Palmqvist; Adam Larsson Klasson; [2020]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; bedömning; vårdnivå; livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ambulanssjuksköterskan, som utgörs av en legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning, har i uppgift att bedöma varje patients tillstånd för att avgöra vilken vårdnivå som är lämplig. För att optimera vårdresurserna är det viktigt att kunna urskilja vilka patienter som kan utföra egenvård eller kräver sjukhusvård. LÄS MER

 3. 3. En inkluderande förskola för alla barn (?) En intervjustudie med förskollärare om inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Carina Larsson; Annelie Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I arbetet som blivande förskollärare kommer vi till att möta många barn, alla är de unikaoch olika och vår roll blir att skapa förutsättningar genom lärorika miljöer. En viktigaspekt för barns lärande och utveckling är att känna sig inkluderad i den pedagogiskaverksamheten. LÄS MER

 4. 4. ”Dom märker ju direkt att jag inte är svensk” : En kvalitativ intervjustudie om kategorisering och somaliers integration i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Annelie Larsson; Johanna Andersson; [2018]
  Nyckelord :Integration; categorization; identity; socialization; Somalis;

  Sammanfattning : Somalis are often portrayed negatively in the media which we consider to be simplistic andreducing of the subjective identity. This thesis therefore intends to examine how people withSomali background experience their identity and how categorization may have importance totheir identity in relation to the majority population. LÄS MER

 5. 5. Socialt Spelande : Etik och moral i onlinespel utifrån spelarnas egna upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande

  Författare :Annelie Höglund; Evelina Larsson; [2014]
  Nyckelord :Ethics; Morality; Online game; Game culture; Symbolic interactionism.; Etik; Moral; Onlinespel; Spelkultur; Symbolisk interaktionism.;

  Sammanfattning : I ett samhälle där datorspelare anses vistas i en högst amoralisk miljö, vill vi med den här studien granska hur etik och moral ter sig i den virtuella världen via ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Genom kvalitativa intervjuer har elva spelare av onlinespel fått redogöra för sin egen upplevelse av den interaktion de genomgår dagligen. LÄS MER