Sökning: "Charlotta Söderberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotta Söderberg.

  1. 1. En skola för alla- – en kvalitativ studie av verksamheten och undervisningens inre och yttre påverkansfaktorer

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Personalvetarprogrammet

    Författare :Charlotta Söderberg; Sofia Ribbing; [2011-07-14]
    Nyckelord :verksamhet; förskola; grundskola; påverkansfaktorer; undervisning;

    Sammanfattning : Vårt syfte med denna undersökning har varit att undersöka vad som eventuellt kan påverkapedagoger och lärare på Svenska skolan i ett sydeuropeiskt land i deras arbete med att uppnåmålet: En skola för alla. Våra frågeställningar har varit;- Vad påverkar pedagoger och lärares verksamhet och undervisning?- Hur påverkas pedagoger och lärares verksamhet och undervisning?Metod och materialVi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod innehållande löpandedirektobservationer, kategoriseringsobservationen on-off och enskilda intervjuer för att få svarpå vårt syfte med dess frågeställningar. LÄS MER