Sökning: "Christina Katihalidou"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Katihalidou.

  1. 1. Kvinnors dödliga våld mot män i partnerrelationer

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Christina Katihalidou; [2007]
    Nyckelord :dödligt våld; kvinnliga förövare; partnervåld;

    Sammanfattning : I Sverige dömdes 24 kvinnor för dödligt våld mot partner mellan åren 1995 och 2001. Syftet med denna studie är att få en inblick i och beskriva hur partnervåldet såg ut tiden före och under det aktuella brottet under denna period. Domarna har analyserats utifrån dokumentanalys och meningskoncentrering. LÄS MER