Sökning: "Common lizard"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Common lizard.

 1. 1. Reptilförekomster och kopplingar till miljöfaktorer på Billingen : Inventering av reptilfauna med artificial cover objects på lokal nivå i Västsverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Maja Carlquist Segell; [2021]
  Nyckelord :Reptiles; Environmental factors; Artificial Cover Objects; ACO; Occurrence; Survey success; Conservation; Sweden; Billingen; Common lizard; Viviparous lizard; Slow worm; Grass snake; Common adder; Reptiler; Miljöfaktorer; Artificial Cover Objects; ACO; Förekomst; Inventeringsframgång; Naturvård; Sverige; Billingen; Skogsödla; Kopparödla; Snok; Huggorm;

  Sammanfattning : Förlust av biologisk mångfald är den planetära gräns som överskrids mest, och medför bland de största hoten mot biosfärens integritet. Reptiler är funktionella delar i ekosystem, men habitatförlust, förändrad markanvändning och klimatförändringar orsakar globala populationsminskningar. LÄS MER

 2. 2. Amphibian and reptile distribution in forests adjacent to watercourses

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Cecilia Olsson; [2008]
  Nyckelord :Rana arvalis; Rana temporaria; Natrix natrix; Lacerta vivpara; deciduous trees; canopy cover; woody debris; bare ground;

  Sammanfattning : Worldwide amphibians and reptiles are declining with habitat fragmentation and destruction as the primary cause. Riparian areas are important for the herpetofauna, but as land is converted to agriculture or harvested for timber the areas are diminishing. LÄS MER