Sökning: "Daniella Kauder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniella Kauder.

  1. 1. Patienters upplevelser av hur hjärtsvikt och dess symtom påverkar det dagliga livet : En litteraturbaserad studie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Mikaela Karlsson; Daniella Kauder; [2015]
    Nyckelord :Emotion; experience; heart failure; patient; suffer; symptom; Hjärtsvikt; känslor; lidande; patient; symtom; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är idag en av våra folksjukdomar och tros öka i framtiden. Det är ett kroniskt tillstånd som karaktäriseras av flera olika symtom så som dyspné och andfåddhet. Den vanligaste orsaken till hjärtsvikt är ischemisk hjärtsjukdom som utgör 50-75% av all hjärtsvikt. LÄS MER