Sökning: "Diana Berggren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Diana Berggren.

  1. 1. Ett etiskt perspektiv på revisorns arbetsuppgifter: En kvalitativ studie om hur revisorer reflekterar kring etiska aspekter till följd av implementeringen av artificiell intelligens inom revisionsbranschen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Diana Berggren; Nadja Bollström; [2023-08-18]
    Nyckelord :Artificiell intelligens AI ; revision; etik; digitalisering;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: I slutet på 2017 uppmärksammades att kvaliteten på revisionen hade försämrats och att de fyra stora revisionsbyråerna inte längre nådde upp till de standarder som fanns. Användningen av AI inom revisionsbranschen blev därmed en viktig faktor för att öka kvaliteten, och samtidigt öka effektiviteten. LÄS MER