Sökning: "Elin Svinghammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Svinghammar.

  1. 1. "Allt jag ville var att tillhöra något" : En kvalitativ studie om vägen in och ut ur kriminalitet, tillhörighet och utanförskap

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

    Författare :Ida Palm; Elin Svinghammar; [2019]
    Nyckelord :Identity; desistance from crime; exit process; labelling; Identitetskapande; kriminalitet; prosocial; stämpling;

    Sammanfattning : Denna studie behandlar fenomenen kriminalitet och identitetsskapande. Den syftar till att skapa kunskap om vägen in i kriminalitet samt utträde ur en kriminell gemenskap. Studien koncentreras till att förstå hur sociala faktorer kan påverka processen med fokus på identitetsskapande. LÄS MER