Sökning: "Identitetskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet Identitetskapande.

 1. 1. "Allt jag ville var att tillhöra något" : En kvalitativ studie om vägen in och ut ur kriminalitet, tillhörighet och utanförskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ida Palm; Elin Svinghammar; [2019]
  Nyckelord :Identity; desistance from crime; exit process; labelling; Identitetskapande; kriminalitet; prosocial; stämpling;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar fenomenen kriminalitet och identitetsskapande. Den syftar till att skapa kunskap om vägen in i kriminalitet samt utträde ur en kriminell gemenskap. Studien koncentreras till att förstå hur sociala faktorer kan påverka processen med fokus på identitetsskapande. LÄS MER

 2. 2. Från second chance school till högre utbildning : Studier på folkhögskola som en identitetskapande och självstärkande process

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sandra Loön; [2018]
  Nyckelord :second chance school; Fryshusets folkhögskola; självkänsla; högre utbildning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att, ur ett socialpsykologiskt perspektiv, skapa en djupareförståelse för hur unga vuxnas väg till studier på Fryshusets folkhögskola ser ut. Därtill ämnarstudien få en förståelse för de unga vuxnas upplevelser av sina studier på Fryshusetsfolkhögskola samt den betydelse dessa studier har för dem i deras liv och framtid. LÄS MER

 3. 3. Cosplayidentitet –vems identitet anpassas till vem? : Genderbending och subjektspositionering inom cosplay

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Anna Vikmanis; [2017]
  Nyckelord :Cosplay; genderbend; genus; identitet; performativitet; subjektspositionering.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar genus inom cosplaykulturen, specifikt den delen av kulturendär man väljer att ändra på en karaktärs identitet genom genderbend. Karaktären i fråga får enny könsidentitet. Jag som forskare är själv aktiv medlem och väl bekant med cosplaykulturen. LÄS MER

 4. 4. Ey len, vi gittar till klassrummet! : Multietniskt ungdomsspråk i skolan utifrånett lärarperspektiv.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Zin Ahmed; Victoria Moura; [2016]
  Nyckelord :Multietniskt ungdomsspråk; ämneslärare; förhållningssätt; identitet; diskursanalys; subjektpositioner; sanningsanspråk.;

  Sammanfattning : Det multietniska ungdomsspråket är ett fenomen som växer och ständigt utvecklas i olikadelar (georafiska områden) av Sverige. Denna uppsats undersöker ämnesläraresförhållningssätt gentemot det multietniska ungdomsspråket. LÄS MER

 5. 5. ”Ingenting är fel utan allt är vackert” : pedagogers yttranden om genuspedagogik i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linnea Lundqvist; Liv Strand; [2016]
  Nyckelord :Genus; förskola; genuspedagogik;

  Sammanfattning : Vårt arbete kretsar kring genus och betydelsen om genusmedvetenhet i förskolan. För enligt Skolverket (2014) samt Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 5) har barn rätt att utvecklas utan påverkan från stereotypa könsroller under sin vistelse på förskolan. LÄS MER