Sökning: "Alexandra Rydh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Rydh.

  1. 1. ”Ni känner dem inte, varför bryr ni er?”. En kvalitativ studie om unga vuxnas upplevelser av influencers.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Alexandra Rydh; Janina Larsson; [2020-06-02]
    Nyckelord :influencer; unga vuxna; identitetskapande; mellanmänskliga interaktioner; inflytande;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka unga vuxnas syn på och upplevelsen av fenomenet influencers. Som en del av syftet vill vi få en förståelse av unga vuxnas upplevelser av fenomenet influencers som bidrar med en ökad kunskap som är av vikt i de professionellas arbete med unga vuxna. LÄS MER