Sökning: "Elisabet Cham Brunnegård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabet Cham Brunnegård.

  1. 1. DIGITAL KOMPETENS FÖR STUDIEOVANA ELEVER PÅ SFI - Förutsättningar för lärare och elever att nå styrdokumentens krav

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Elisabet Cham Brunnegård; [2020-01-07]
    Nyckelord :Prelitterat; litteracitet; digital litteracitet; digital delaktighet; digitalt utanförskap;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka förutsättningarna för lärare och elever på studieväg 1, dvs elever utan studiebakgrund, på SFI att jobba med digital kompetens på svenska, och uppnå Skolverkets krav och kommunens skrivningar, samtidigt som eleverna lär sig svenska som andraspråk, samt lär sig att läsa och skriva på svenska.Teori:Sociokulturell teori: Människor lär i interaktion med varandra ständigt. LÄS MER