Sökning: "Elisabeth Mortensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabeth Mortensen.

  1. 1. Mödrars upplevelser av omvårdnaden på en BB-avdelning

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Anni Carvajal; Elisabeth Mortensen; [2019]
    Nyckelord :BB-vård; Litteraturstudie; Mödrar; Omvårdnad; Postpartum; Upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att föda barn och bli förälder är en känslosam livshändelse, där flera olika behov av omvårdnad uppkommer. Målet med postpartumvård på BB-avdelning är att barnmorskor och sjuksköterskor i team med andra professioner, ska ge råd och stöd samt möta de behov av omvårdnad som följer efter en förlossning. LÄS MER