Sökning: "Ellen Enroth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellen Enroth.

  1. 1. Kartläggning av samband mellan användningen av Instagram i relation till träningsberoende, träningsvanor och ortorexia nervosa bland aktiva unga vuxna : En enkätstudie

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Lovisa Bengtzén; Ellen Enroth; [2019]
    Nyckelord :Fysioterapi; Sociala medier; Träningskonto.;

    Sammanfattning : Introduktion: Idag blir allt fler människor mindre fysiskt aktiva, trots detta ökar utvecklingen av träningsberoende. Fysioterapeuter kan träffa personer med träningsberoende genom att de fått en skada på grund av sitt beteende. Därmed är det viktigt att fysioterapeuter har kunskap om träningsberoende och dess drivkraft. LÄS MER